Camins de l’Aigua / 2019
Mutxamel City Council
with Ciudad de la Sombra

Camins de l’Aigua is a project to connect the hydraulic infrastructure of Mutxamel and its urban nucleus through a family leisure strategy.Since the time of the Romans, the Monnegre River has been the genesis of Mutxamel. Three kilometers from the town center, a network of marshes and irrigation has developed for centuries a vigorous orchard, ceramic tradition and even bakery ovens. The strategy for connecting this territory is based on narrative, physical, temporal and communicative connections, linked to a story that contains Mutxamel's relationship with water and resignifies the landscape, made up of four patterns -maints, homes, rhythms and delights. - They are the engine of the anthropogenic delta that water the fields of Mutxamel.

Média
19.03.21 Mutxamel busca revitalizar su patrimonio con el proyecto Camins de l’Aigua — Diario Información

Camins de l’Aigua és un projecte per connectar l’infraestructura hidràulica de Mutxamel i el seu nucli urbà mitjançant una estratègia d’oci familiar.

Des de temps dels romans, el riu Monnegre ha sigut la gènesi de Mutxamel. A tres quilòmetres del nucli urbà, una xarxa d’assuts i sèquies ha desenvolupat durant segles una vigorosa horta, la tradició ceràmica i fins i tot els forns de pà. L’estratègia per a connectar este territori parteix de connexions narratives, físiques, temporals i comunicatives, lligades amb un relat que conte la relació de Mutxamel amb l’aigua i resignifique el paisatge, composat per quatre patrons -màquines, llars, ritmes i delícies- que són el motor del delta antropogènic que rega l’horta mutxamelera.

DISCONTINUITATS ARQUITECTURA — MUTXAMEL - ALACANT - VALÈNCIA