Si els peixos parlaren del Tardeo / 2018
Consorci de Museus Comunitat Valenciana + IDensitat
amb Ona Beneït, Pedro Granero i David Vegara


If fish talked about ‘tardeo’

Since 2008, 'tardeo' has transferred nightlife in the afternoon of the weekends reconfiguring the spatial and temporal flows of the center of Alicante. Ten years later, the Mediterranean Aquarium, located around the Tardeo, closed due to low sustainability and the death of dozens of fish.

Three ephemeral actions built a new Interpretation Center from which to explore the relationships and tensions between the afternoon and the aquarium, based on testimonies and realities of agents involved in these two ecosystems linked to leisure.

A fish bank goes out of the abandoned aquarium and swim while revising invisible spaces to the eye that are part of the Tardeo ecosystem. ENROCATS is an action of public space employment inspired by 'Bodies in urban space' by artist Willi Dorner. This performance seeks to resignify the everyday elements of the party, with the participation of the Municipal Theater School, students of the dance school Flow and the complicities of the Principal Theater of Alicante

The movement of fish banks is the pretext for investigating movements flows in Castaños Street, between terraces and ‘tardeantes’. Using the bodies as a tool, the action showed the level of occupation of the public space that is the 'Tardeo'.The trophic chain of any ecosystem establishes the alimentary relations between the different animal species. With ENXARXATS, the different Tardeo habitat agents drew up the ecosystem interpretation panel, incorporating a subjective and partial look at the interpretation of the festive phenomenon, surrounded by controversy over the nuisances that physical and acoustic occupation cause the neighborhood.

A roundtable discussion was held around the neighborhood, businessmen of the hospitality and academics as Jose María Torres Nadal (Architecture PhD) or Alejandro Mantecón (Sociology PhD) of the University of Alicante to discuss among them the various perspectives of the habitat generated around the practice of Tardeo.

If nature observation centers are usually landed huts as a UFO in natural ecosystems, the Tardeo Interpretation Center is a mobile brunette fish transported by a dozen people. Between the Central Market - the origin of the Tardeo - and the Aquarium of the Plaça Nova, ALLIBERADES traveled with an audio guide to the Tardeo festive landscapes.

One of the main characteristics of Tardeo is that it ensures a quiet and festive atmosphere. The introduction of a disruptive element such as the moray eel-a piece of cardboard of eight meters long drawn with parametric design by Salva Serrano-generated a new alteration. If the fish were observed in the Aquarium, now the afternoons are studied from the inside of the moray eel.

Media
18.08.08 El ‘tardeo’ llevado al arte — Diario Información
18.11.16 IDensitat aborda en Alicante el fenómeno del ‘tardeo’ - Cadena SER
18.11.16 Performance para reflexionar sobre el ‘tardeo’ en Alicante - Diario Información
18.11.17 Cuando el ‘tardeo’ se transforma en arte -  Diario Información
18.11.29 Si los peces hablaran del tardeo: vecinos y hosteleros debaten sobre ecosistemas del ocio - Culturplaza 
18.12.14 No hay acuerdo: la ‘polimetría’ del tardeo evita el consenso en el debate sobre ecosistemas del ocio - Alicante Plaza 
18.12.20 Pot l’art mediar en un conflicte d’oci? - El Mundo 
18.12.25 Los peces han hablado: “Nuestra función ha sido dar visibilidad a la incapacidad de las instituciones para dar soluciones” - Alicante Plaza

Des del 2008, el ‘tardeo’ ha traslladat l’oci nocturn a les vesprades dels caps de setmana reconfigurant els fluxes espacials i temporals del centre d’Alacant. Deu anys després, l’Aquari Mediterrani situat a l’entorn del Tardeo, tanca a causa de la baixa sostenibilitat i la mort de desenes de peixos.

Tres accions efímeres construeïxen un nou Centre d’Interpretació des del que explorar les relacions i les tensions entre el tardeo i l’aquari, a partir de testimonis i realitats d’agents implicats en aquests dos ecosistemes vinculats a l’oci.


Un banc de peixos ix de l’aquari abandonat i nada donant vida a espais invisibles a l’ull que formen part de l’ecosistema del Tardeo. ENROCATS és una acció d’ocupació de l’espai públic inspirada en ‘Bodies in urban space’ de l’artista Willi Dorner i busca resignificar els elements quotidians de la festa, amb la participació de l’Escola Municiapl de Teatre, alumnat de l’escola de ball Flow i les complicitats del Teatre Principal d’Alacant.

El moviment dels bancs de peixos és el pretext per investigar sobre els fluxos de moviment al carrer Castaños, entre terrasses i festers.  Utilitzant els cossos com a ferramenta, l’acció va evidenciar el nivell d’ocupació de l’espai públic que suposa el ‘Tardeo’.

La cadena tròfica de qualsevol ecosistema estableix les relacions alimentàries entre les distintes espècies animals. Amb ENXARXATS, els distints agents que conviuen a l’hàbitat del Tardeo van ser els dibuixants del propi panell d’interpretació de l’ecosistema, incorporant una mirada subjectiva i parcial a l’interpretació del fenòmen festiu, envoltat de polèmica per les molèsties que l’ocupació física i sonora provoquen al veïnat.

Al voltant d’una taula redona van dialogar veïnat, empresaris de l’hostaleria i acadèmics com José María Torres Nadal (catedràtic de Projectes Arquitectònics) o Alejandro Mantecón (catedràtic de Sociologia) de la Universitat d’Alacant per a debatre entre ells les diverses perspectives de l’hàbitat generat al voltant de la pràctica del Tardeo.


Si els centres d’observació de la natura són usualment cabanyes aterrades com un OVNI als ecosistemes naturals, el Centre d’Interpretació del Tardeo és un peix morena mòbil transportat per una desena de persones. Entre el Mercat Central -l’origen del Tardeo- i l’aquari de la plaça Nova, ALLIBERADES va recórrer amb una audioguia els paisatges festius del Tardeo.

Una de les principals característiques del Tardeo és que assegura amb garanties un ambient tranquil i festiu. La introducció d’un element disruptor com la Morena -una peça de cartró de huit metres de llarg dibuixada amb disseny paramètric per Salva Serrano- generava una nova alterització. Si els peixos eren observats a l’Aquari, ara els tardeants són estudiats des de l’interior de la Morena.

DISCONTINUITATS ARQUITECTURA — MUTXAMEL - ALACANT - VALÈNCIA